Poučení o právu na odstoupení od smlouvy o dodávce

 Příloha č. 2 – příloha Obchodních podmínek společnosti C.H.Protection cz s r.o. pro Smlouvy o dodávkách uzavíraných prostřednictvím on-line obchodu www.chprotection.cz

Toto poučení o právu na odstoupení od smlouvy včetně vzorového formuláře pro odstoupení je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti C.H.Protection cz s r.o., IČ: 052 05 433, se sídlem Piletická 486, 503 41 Hradec Králové zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37339 (dále jen „Dodavatel“) pro Smlouvy o dodávkách, jež jsou uzavírané na dodávku zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chprotection.cz

1. Právo odstoupit od Smlouvy o dodávce

„Do 14ti dnů máte právo odstoupit od Smlouvy o dodávce bez udání důvodu.“

„Máte právo odstoupit od Smlouvy o dodávce bez udání důvodu ve lhůtě 14ti dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete Produkt.“

„Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o dodávce musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Dodavatele, tedy obchodní společnost C.H.Protection cz s.r.o., Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, tel. č.: +420 724 982 668, e-mailová adresa: info@chprotection.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

Pro odstoupení od Smlouvy o dodávce můžete použít přiložený vzorový formulář, není to však Vaší povinností. V elektronické podobě naleznete formulář zde: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouv

„Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy o dodávce, postačuje odeslat odstoupení od této smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od Smlouvy o dodávce

„Pokud odstoupíte od Smlouvy o dodávce, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání, které jsme od Vás přijali.“

“Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

“Uvedením čísla bankovního účtu ve formuláři pro odstoupení od Smlouvy o dodávce nebo jeho sdělením jinou formou prostředku komunikace na dálku určujete, že platbu požadujete vrátit bezhotovostním převodem na uvedený bankovní účet.”

„Platbu vrátíme až po obdržení vráceného Produktu nebo prokážete-li, že jste Produkt odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“

Převzetí Produktu: „Produkt bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy o dodávce, zašlete zpět na adresu C.H.Protection cz s.r.o.,  Velká Čermná nad Orlicí 62, 517 25 Čermná nad Orlicí. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete Produkt zpět před uplynutím 14ti dnů“.

Náklady spojené s vrácením Produktu: „V případě odstoupení od Smlouvy o dodávce nesete náklady spojené s navrácením Produktu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Produktu, jestliže tento Produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou”.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného Produktu: „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty Produktu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Produktem jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na Produktu v důsledku jeho používání nebo poškození je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náklady spojené s uvedením Produktu do původního stavu, vyčistění, opravy, jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny“.

Zpět do obchodu